Logo

MAARSCHALK

geeft richting aan ontwikkeling

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Artikel 1 – definities
Artikel 2 – identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – toepasselijkheid
Artikel 4 – kwaliteit
Artikel 5 – offertes
Artikel 6 –  factuur
Artikel 7 – uitvoering van de overeenkomst
Artikel 8 – gebruik accommodatie
Artikel 9 – voorbehoud van eigendom
Artikel 10 – tussentijdse wijziging van de opdracht
Artikel 11 – intrekking van de opdracht
Artikel 12 – annulering
Artikel 13 – dreigende vertraging
Artikel 14 – overdraagbaarheid
Artikel 15 – aansprakelijkheid
Artikel 16 – ontbinding van de overeenkomst
Artikel 17 – overmacht
Artikel 18 – geheimhouding
Artikel 19 – eigendommen van opdrachtgever
Artikel 20 – auteursrecht
Artikel 21 – evaluatie
Artikel 22 – betaling
Artikel 23 – betalingstermijn
Artikel 24 – klachtenprocedure
Artikel 25 – Nederlands recht en geschillen
Artikel 26 – vindplaats

 

 

 

Artikel 1 – definities

 

 1. Leverancier: Maarschalk Training en de door het bedrijf ingehuurde derden.
 2. Opdrachtgever: degene die een dienst afneemt van Maarschalk Training, of de intentie heeft dit te doen. 
 3. Overeenkomst (op afstand): de schriftelijke overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Diensten: de door leverancier op basis van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
 5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de onderneming.
 6. Werkdag: kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet.
 7. Dagdeel: een ochtend, middag of avond. Gangbare tijden van beschikbaarheid zijn maximaal 4 uur per dagdeel. Voor werkzaamheden die minder dan twee uur in beslag nemen wordt in de offerte minimaal een half dagdeel opgenomen. Hiervan wordt alleen in schriftelijk overleg via offerte van afgeweken bij bepaalde trainingen.
 8. Offerte: een formele aanbieding van werkzaamheden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Maarschalk training V.O.F.
Cornelis de Vriendtstraat 9 
5041GL Tilburg
Telefoonnummer: +316 12399186
E-mailadres:info@maarschalktraining.nl
KvK-nummer: 71040374
Btw-identificatienummer: NL858556509B01

 

Artikel 3 – toepasselijkheid 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever. 
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst of afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht.

 

Artikel 4 – kwaliteit

 

 1. Leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.
 2. Leverancier kan niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt, omdat de uitkomsten van trainingen van meer factoren afhangen dan alleen de kwaliteit van de training zelf. 
 3. Leverancier en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, alsmede factoren bespreken die van invloed zijn op de beoogde resultaten. 
 4. Indien leverancier andere trainers inzet bij opdrachten, worden de trainers inhoudelijk begeleid op de opdracht en zorgt Maarschalk Training voor adequate informatie over werkwijze, uitvoering en administratie van de opdracht.
 5. Indien leverancier andere trainers inhuurt voor specifieke opdrachten bij de klant, zorgt leverancier voor inhoudelijke en procesmatige overdracht om de taak naar behoren te kunnen uitvoeren. 
 6. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van de trainingen worden altijd zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen beantwoord en afgehandeld. 
 7. Vragen/brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

Artikel 5 – offertes

 

 1. Alle offertes van leverancier zijn vrijblijvend en gelden voor twee maanden, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanvaardt opdrachtgever een vrijblijvend aanbod, dan heeft leverancier het recht het aanbod te herroepen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 2. Aan een offerte of oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
 3. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het een kennelijke vergissing of verschrijving betreft. 
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte hiervan expliciet wordt afgeweken. 
 5. Eventuele kosten in het kader van de overeenkomst, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, worden apart vermeld, tenzij anders aangegeven. 
 6. De overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van leverancier heeft aanvaard, hetzij doordat leverancier een opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 7. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is leverancier daaraan niet gebonden.

Artikel 6 – factuur

 

 1. Leverancier verzendt altijd een factuur, tenzij anders overeengekomen. 
 2. Leverancier zendt de factuur toe aan opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer van de overeenkomst, van het BTW-bedrag en een afschrift van de kennisgeving van acceptatie, alsmede andere door opdrachtgever verlangde gegevens.
 3. Indien betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert en factureert leverancier de factuur door opdrachtgever nader aangegeven vorm. In de factuur doet leverancier opgave van het aantal en de data van de werkelijk bestede werkdagen of uren, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
 4. Wanneer opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur, dient hij dat binnen 8 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te laten weten. Na dat tijdstip is hij verplicht de factuur te voldoen.

Artikel 7 – uitvoering van de overeenkomst 

 

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier te verstrekken.
 2. Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, mag leverancier de uitvoering opschorten en/of de door de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 8 – gebruik accommodatie

 1. Kosten van eventuele huur van audiovisuele apparatuur in een accommodatie waar de opdracht plaatsvindt en de huur van de betreffende accommodatie zijn niet inbegrepen in de kostenraming en komen ten laste van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever draagt – tenzij anders afgesproken – zelf zorg voor de reservering van een eventuele accommodatie. De keuze van de accommodatie en de audiovisuele apparatuur vindt plaats in overleg met leverancier.

 

Artikel 10 – tussentijdse wijziging van de opdracht

 

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat een wijziging van de opdracht de afgesproken planning kan beïnvloeden.
 3. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, heeft leverancier het recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 
 4. Leverancier heeft het recht om een sterk gewijzigde opdracht te weigeren. Hij kan in dat geval echter wel eisen dat de tijd die reeds aan de oorspronkelijke opdracht is besteed, wordt vergoed.

Artikel 11 – intrekking van de opdracht

 

 1. Er kan door opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen voortijdig beëindigen indien de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties.
 3. Indien opdrachtgever een opdracht tussentijds uitstelt of intrekt heeft de leverancier recht op:  
 4. betaling voor de verrichte arbeid;
 5. een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht;
 6. vergoeding voor de gemaakte kosten.
 7. Leverancier zal opdrachtgever daartoe een voorstel doen.

 

Artikel 12 – annulering

Met betrekking tot annulering van de overeenkomst gelden de volgende uitgangspunten:

 1. Annulering door opdrachtgever kan zonder kosten tot 5 werkdagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 2. Bij annulering binnen 5 werkdagen tot 2 werkdagen (= 48 uur) heeft leverancier het recht 50% van de in de begroting genoemde kosten en honorarium in rekening te brengen.
 3. Bij annulering binnen 2 werkdagen (= 48 uur) wordt door de opdrachtgever 100% van de in de begroting genoemde kosten en honorarium vergoed.
 4. Indien van toepassing zijn de annuleringskosten van de accommodatie altijd volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het annuleren van de accommodatie.
 5. Bij annulering door leverancier ten gevolge van ziekte en/of van individuele medewerkers van leverancier geldt als uitgangspunt dat de opdracht verschoven wordt naar een andere datum. In overleg kan Leverancier trachten zorg te dragen voor een vervangende medewerker die de opdracht op de geplande datum of data uitvoert. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele gederfde inkomsten/schade bij de opdrachtgever.
 6. Als een training niet doorgaat of wordt geannuleerd, worden vooruitbetaalde kosten binnen 3 weken terugbetaald. 

 

Artikel 13 – dreigende vertraging

 

 1. Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden, bericht leverancier dat onmiddellijk aan opdrachtgever met vermelding van oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt leverancier maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen.
 2. Binnen 14 werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht opdrachtgever of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. 

 

Artikel 14 – overdraagbaarheid

 

 1. De rechten en verplichtingen die partijen uit hoofde van de overeenkomst zijn aangegaan, zijn in principe niet overdraagbaar. 
 2. Leverancier kan evenwel bij de uitvoering van de opdracht een derde inschakelen, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het geleverde product of de geleverde dienst. 
 3. Opdrachtgever kan zijn acceptatie- en betalingsverplichtingen alleen aan een derde overdragen na toestemming van leverancier.

Artikel 15 – aansprakelijkheid

 

 1. Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. 
 2. Bij gebreke van het correct nakomen van het in het voorgaande lid bepaalde, is leverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade van opdrachtgever en vrijwaart opdrachtgever leverancier voor eventuele aanspraken van derden.
 3. Voor het overige is leverancier niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan in- of voortvloeit uit- de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de kant van de leverancier of diens werknemers.
 4. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet door leverancier goedgekeurde wijzigingen in het door hem geleverde materiaal. Indien deze goedkeuring niet uitdrukkelijk is gegeven moet deze worden geacht niet te zijn gegeven. 
 5. Indien opdrachtgever aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. De leverancier vrijwaart de opdrachtgever tegen claims van eventuele derden die de leverancier op eigen initiatief inschakelt bij de vervaardiging van de dienst. 
 1. Indien wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande vrijwaring of uitsluiting van aansprakelijkheid toekomt, is de leverancier jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag en tot maximaal het bedrag dat de verzekering ter zake uitkeert.   
 2. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, kan de andere partij haar in gebreke stellen. De nalatige partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim.
 3. De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de termijn waarbinnen de overeengekomen diensten verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige partij vanaf dat moment direct in verzuim.

Artikel 16 – ontbinding van de overeenkomst

 

 1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of als hij in verzuim is, na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Tenzij er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een bepaald project, kan de opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van een aangetekende brief, mits de opzegging op redelijke gronden geschiedt. Er vindt dan een afrekening plaats op basis van de door leverancier ter zake van de uitvoering van de diensten en in redelijkheidgemaakte kosten.

3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door leverancier, dan zal hij in overleg met opdrachtgever zorgen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toe te schrijven is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij leverancier anders aangeeft.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van leverancier op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 2. Indien leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat wegens omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart leverancier in dat geval voor eventuele aanspraken van derden.  
 3. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming rechtvaardigt een ontbinding, dan is leverancier gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is echter wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht voor zover deze vergoeding redelijkerwijs kan worden gevergd.

 

 1. In het geval dat opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het leverancier vrij om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 2. Ingeval van overmacht, zoals omschreven in artikel 19 van deze overeenkomst, bij leverancier zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Opdrachtgever heeft de verplichting om van leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 – overmacht

 

 1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van leverancier ontslaat hem van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht om een van deze redenen zal leverancier of diens vertegenwoordiger daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 werkdagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Over dat deel van het product of de dienst dat al gereed is, kan nader worden onderhandeld.
 3. Leverancier is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties door derden, ingeschakeld door opdrachtgever.

   

Artikel 18 – geheimhouding

 

 1. Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Dit tenzij de wet hem tot openbaarmaking dwingt. 
 2. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
 3. Leverancier zal maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie, op papier of in een elektronisch bestand, in handen van derden komt. Leverancier draagt er zorg voor dat derden,door leverancier ingeschakeld,zich tevens houden aan de geheimhouding. 
 4. Opdrachtgever kan bij de overeenkomst een boete opleggen voor het schenden van de geheimhoudingsverplichting. Betaling van die onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van leverancier om de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden onverlet.

Artikel 19 – eigendommen van opdrachtgever

 

 1. Leverancier is verplicht de zaken die hem door of vanwege opdrachtgever zijn toevertrouwd, met dezelfde zorg te bewaren, te gebruiken en te bewerken als waren het zijn eigen zaken.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, draagt opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 20 – (intellectueel) eigendomsrecht

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten, ook van ideeën en toelichting in de offerte, bij leverancier.
 2. De ideeën en de toelichting die in de offerte zijn vervat, blijven eigendom van leverancier. Indien opdrachtgever de ideeën door een ander dan leverancier wil laten uitvoeren, kan leverancier daarvoor een vergoeding vragen.
 3. Alle door leverancier verstrekte materialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Bij inbreuk op het (intellectueel) eigendomsrecht is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Als inbreuk op het auteursrecht van leverancier wordt onder andere beschouwd publicatie (zonder naamsvermelding), hergebruik en aantasting van het werk zonder toestemming of anders dan overeengekomen.
 5. Leverancier behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 – evaluatie

 1. Iedere dienst wordt door de leverancier geëvalueerd. Indien er behoefte is aan specifieke evaluaties worden daartoe bij aanvang van de activiteit evaluatie-afspraken met de opdrachtgever gemaakt.
 2. De wijze waarop de evaluatie wordt uitgevoerd, wordt in overleg met opdrachtgever vastgesteld.

Artikel 22 – betaling  

 1. Tenzij anders is afgesproken, worden het honorarium en de kosten maandelijks in rekening gebracht. Afhankelijk van de betalingsafspraken declareert leverancier de afgesproken dagdelen of werkzaamheden. 
 2. Met een dagdeel wordt bedoeld: een ochtend, middag of avond. Gangbare tijden van beschikbaarheid zijn dan maximaal 4 uur per dagdeel. Voor werkzaamheden die minder dan 2 uur in beslag nemen wordt in de offerte minimaal 0,5 dagdeel opgenomen. 
 3. Over reis- en verblijfkosten wordt bij de aanvang van de opdracht afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en leverancier.
 4. Indien leverancier redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten heeft gemaakt, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
 5. De opdrachtgever kan de declaraties laten controleren door een registeraccountant. Leverancier zal daarbij alle medewerking verlenen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 23 – betalingstermijn

 

 1. De betalingstermijn is 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 2. Leverancier heeft het recht, gedurende een opdracht, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid tussentijds en voor afronding van een project in rekening te brengen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 werkdagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling nodig is. 
 4. Bij betalingen later dan 14 werkdagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die 14 werkdagen na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €200,-, vermeerderd met de verschuldigde rente.
 5. De betalingsverplichting voor een dienst geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie. Leverancier kan met opdrachtgever een andere regeling overeenkomen. 

Artikel 24 – klachtenprocedure

 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Maarschalk Training. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maarschalk Training in staat is adequaat te reageren. Maarschalk Training zal een eerste reactie geven binnen 10 werkdagen.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 3. Klachten worden afgehandeld binnen een termijn van 4 weken na melding door de opdrachtgever. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de opdrachtgever hierover in kennis worden gesteld binnen 4 weken na vermelding van de klacht. Hierbij zal het uitstel worden toegelicht. Tevens zal er een indicatie worden gegeven wanneer Maarschalk Training uitsluitsel kan geven over de klacht.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Maarschalk Training de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Maarschalk Training slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 6. Indien er na bovenstaande klachtenprocedure geen overeenstemming wordt bereikt tussen Maarschalk Training en de opdrachtgever, komen Maarschalk Training en de opdrachtgever overeen een beroep te doen op een derde voor een onafhankelijk onderzoek naar de redelijkheid van de klacht. Het oordeel van de derde is voor Maarschalk Training bindend: eventuele consequenties worden door Maarschalk Training zo spoedig mogelijk afgehandeld.

7.Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard.

 

Artikel 25 – Nederlands recht en geschillen

 

 1. Het Nederlands recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg, zoals bepaald in artikel 24. Mocht dit geen uitsluitsel brengen, dan kunnen partijen een beroep doen op de absoluut bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland.

Artikel 26 – vindplaats

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 71040374 in het handelsregister

 

Maarschalk Training                                                algemene voorwaarden 01-03-2018
Cornelis de Vriendtstraat 9
5041 GL, Tilburg
info@maarschalktraining.nl
KvK-nr: 71040374
IBAN: NL16KNAB0257180567

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1. Definities

1.1. Iedere partij die een samenwerking met Maarschalk Training / Maarschalktraining.nl aangaat, is verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

 1. Maarschalktraining.nl is eigendom van Bart Cillekens / Peter Dijk: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Maarschalk Training gevestigd aan de Cornelis de Vriendstr. 9 te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 12345678 | BTW-nummer 12345678
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Maarschalk Training;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Maarschalk Training en de opdrachtgever;
 4. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Maarschalk Training in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
 5. Opleiding: de online trainingen die Maarschalk Training aanbiedt en die de opdrachtgever via de website kan bestellen en kan volgen; de één op één trainingen en de trainingen in groepsverband die Maarschalk Training aanbiedt en die de opdrachtgever via de website kan bestellen;
 6. Digitale product: het digitale product, zoals betaalde online trainingen en gratis online producten dat Maarschalk Training aanbiedt en dat de opdrachtgever via de website kan bestellen;
 7. Website: de website www.maarschalktraining.nl die door Maarschalk Training wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Maarschalk Training en de opdrachtgever.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Maarschalk Training, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Maarschalk Training vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Gedurende de overeenkomst heeft Maarschalk Training het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.7. Indien Maarschalk Training niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Maarschalk Training het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Maarschalk Training zijn vrijblijvend.

3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Maarschalk Training opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Maarschalk Training haar aanbieding baseert.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Maarschalk Training daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maarschalk Training anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maarschalk Training niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e- mailberichten en overeenkomsten binden Maarschalk Training niet.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand:

 1. Nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Maarschalk Training heeft geretourneerd; of
 2. Nadat de opdrachtgever via de e-mail of betalingsprocedure akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Maarschalk Training.

Artikel 5. Annulering

5.1. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van Maarschalk Training.

5.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

5.3. De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Maarschalk Training verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.

5.4. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Opzegging

6.1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Maarschalk Training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.2. Maarschalk Training voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor indien mogelijk.

7.3. Maarschalk Training heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

7.4. Maarschalk Training kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.

7.5. Maarschalk Training kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

7.6. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Maarschalk Training afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Maarschalk Training is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

7.7. Maarschalk Training zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken , waarvan Maarschalk Training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Maarschalk Training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Maarschalk Training  zijn verstrekt, heeft Maarschalk Training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

8.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Maarschalk Training voorgeschreven specificaties.

8.4. Indien de opdrachtgever aan Maarschalk Training informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

8.5. De opdrachtgever dient Maarschalk Training alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

8.6. De opdrachtgever vrijwaart Maarschalk Training voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

8.7. De opdrachtgever is gehouden Maarschalk Training onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing

9.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Maarschalk Training mede te delen.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst

10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoerin noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Maarschalk Training zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Maarschalk Training de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

10.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Maarschalk Training daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 11. Opleveringstermijn

11.1. Alle door Maarschalk Training genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Maarschalk Training spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.

11.2. Maarschalk Training is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Maarschalk Training gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.

11.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens.

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.

12.2. Maarschalk Training heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

12.3. Maarschalk Training is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Maarschalk Training, dat in redelijkheid niet van Maarschalk Training mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 13. Facturatie en betaling

13.1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf.

13.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Maarschalk Training verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

13.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.

13.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

13.6. Maarschalk Training kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Maarschalk Training verschuldigde bedragen betaald heeft.

13.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die Maarschalk Training in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Maarschalk Training of bij haar licentiegever(s).

14.2. Maarschalk Training verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Maarschalk Training heeft voldaan.

14.3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij Maarschalk Training of bij haar licentiegever(s).

14.4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.

14.5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Maarschalk Training, dan heeft Maarschalk Training het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Maarschalk Training daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

14.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Maarschalk Training voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

14.7. Maarschalk Training is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft Maarschalk Training  het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.

Artikel 15. Onderzoek naar het bestaan van rechten

15.1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

15.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Maarschalk Training ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 16. Klachten

16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan Maarschalk Training kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maarschalk Training in staat is adequaat te reageren.

16.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal Maarschalk Training de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Maarschalk Training slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.

16.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

16.5. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met Maarschalk Training:

 1. Via het e-mailadres: info@maarschalktraining.nll;
 2. Via het telefoonnummer: 06-12345678.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

17.1. Maarschalk Training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:

De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

 1. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. Na het sluiten van de overeenkomst Maarschalk Training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. Aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 4. De opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
 5. Ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 6. De onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

17.2. Voorts is Maarschalk Training bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Maarschalk Training op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Maarschalk Training de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

17.4. Maarschalk Training behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Maarschalk Training kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
 2. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

18.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Maarschalk Training is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Maarschalk Training tegen alle aanspraken ter zake.

18.3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Maarschalk Training is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.

18.4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Maarschalk Training niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

18.5. Maarschalk Training is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

18.6. Maarschalk Training is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.

18.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Maarschalk Training, maakt.

18.8. Maarschalk Training kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

18.9. Maarschalk Training is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.10. Iedere aansprakelijkheid van Maarschalk Training voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

18.11. Indien Maarschalk Training aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Maarschalk Training beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Maarschalk Training gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Maarschalk Training, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Van overmacht aan de zijde van Maarschalk Training is onder andere sprake indien Maarschalk Training verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Maarschalk Training de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Maarschalk Training zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Maarschalk Training ten gevolge waarvan Maarschalk Training haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

19.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.4. Voor zover Maarschalk Training ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maarschalk Training  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Maarschalk Training gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Maarschalk Training zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Maarschalk Training niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Niet-overname personeel

21.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Maarschalk Training de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is bij Maarschalk Training of die door Maarschalk Training is ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te laten werken. Indien Maarschalk Training toestemming geeft voor het bovengenoemde, dan kan Maarschalk Training daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een geldsom.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Maarschalk Training worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Maarschalk Training gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Maarschalk Training zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Hoofdstuk 2: Opleiding en digitale producten

Artikel 23. Productspecificaties en fouten

23.1. De wezenlijke kenmerken van de opleiding en de digitale producten zijn omschreven op de website.

23.2. Maarschalk Training kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website.

23.3. Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 24. Gebruiksvoorwaarden

24.1. Bij gebruik van de website dient de opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

24.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

24.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Maarschalk Training of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 25. Totstandkoming van de overeenkomst

25.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.

25.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

25.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Maarschalk Training een bevestigingsemail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen bevestigingsemail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met Maarschalk Training. Zolang de opdrachtgever geen bevestigingsemail heeft ontvangen, kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren.

Artikel 26. Herroepingsrecht

26.1. Aangezien de opleiding en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde opleiding of op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van de opleiding en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.

26.2. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de opleiding en/of het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal Maarschalk Training pas overgaan tot de levering van de opleiding of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Artikel 27. Opleiding en account

27.1. De opleiding wordt via de website ter beschikking gesteld. De opdrachtgever kan via zijn account op de website de opleiding volgen.

27.2. De inhoud van de gehele opleiding is niet direct zichtbaar op de website. De opdrachtgever kan pas naar de volgende module van de opleiding nadat hij de voorafgaande module heeft afgerond.

27.3. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De opdrachtgever dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever Maarschalk Training daarvan onverwijld in kennis te stellen.

27.4. Maarschalk Training garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De opdrachtgever erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen. Maarschalk Training is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor de opdrachtgever tijdelijk de opleiding niet kan volgen. Maarschalk Training zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

Artikel 28. Prijzen, facturatie en betaling

28.1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s.

28.2. Voor de bestelde opleiding of het bestelde digitale product stuurt Maarschalk Training een factuur via de e-mail.

28.3. De opdrachtgever kan de bestelling die via de website geplaatst is op de volgende wijzen betalen:

 1. iDeal
 2. PayPro
 3. Banktransactie
 4. PayPal (3.5% + €0,50 toeslag over het aankoopbedrag)
 5. Credit Card (3.5% + €0,50 toeslag over het aankoopbedrag)

Artikel 29. Aansprakelijkheid

29.1. Maarschalk Training kan nimmer garanderen dat het volgen van de opleiding of het afnemen van een digitaal product ertoe leidt dat het bedrijf van de opdrachtgever een succes wordt.

 
©2018 / Maarschalk Training