Mentoraat en passend onderwijs

Hoe krijg of houd ik leerlingen gemotiveerd? Hoe bedien ik al die individuele leerlingen in mijn klas? Hoe maak ik van een groep individuen een samenwerkend geheel? Hoe creëer ik een goed leerklimaat en sociale cohesie? Belangrijke speerpunten in het onderwijs. Het zijn echter ook vragen die wij onszelf bij Maarschalk Training nog steeds stellen. Maar ook uitdagingen waar docenten/mentoren vaak tegenaan lopen en waarvoor ze heel graag praktisch toepasbare handvatten krijgen. Wij zijn van mening dat het vermogen en de kennis daarvoor in docenten zelf zitten. Maarschalk Training maakt dat proces inzichtelijk en monitort het. Daarbij is ons uitgangspunt altijd de eigen kracht van de docent. Al snel merken docenten dat het effect heeft, raken ze gemotiveerd en gaan het zelf weer toepassen op anderen. Deze wisselwerking is een heel wezenlijk onderdeel van onze manier van werken. Geen ellenlang verhaal, maar aan de slag!

‘Passend onderwijs’ is een term die iedereen binnen onderwijsland inmiddels te pas en (soms) te onpas heeft gehoord. Helaas is er op scholen vaak nog veel onduidelijkheid over welke implicaties dit heeft op de dagelijkse gang van zaken in de klas. Veel docenten zien het als een verzwaring van de toch al zware werktaak. Desalniettemin kan passend onderwijs juist ook een verrijking zijn voor de klassendynamiek en de manier van leren. Elke leerling heeft een unieke set eigenschappen die binnen de klas kunnen worden ingezet. Maar hoe kun je de dynamiek binnen de klas ‘schwung’ geven? En hoe geef je de docent het gevoel dat zijn acties een positief verschil kunnen maken voor leerlingen? Onze jarenlange ervaring in passend onderwijs en kennis over bijbehorende processen zetten wij graag in voor jouw school. Met plezier geven we je daar meer uitleg over in een persoonlijk gesprek.

De band opbouwen met een groep waarbij ook het individu gezien wordt, is een kunst op zich. Hierbij is het voor een mentor van belang dat hij een toolbox heeft waaruit hij kan putten en waarmee hij om kan gaan met de diverse situaties gedurende het schooljaar. Maarschalk Training ziet het als een uitdaging om mentoren en mentorenteams hierbij te ondersteunen.

Leerlingen herinneren zich vaak de docenten waar het helemaal niet lekker liep, maar ook de docenten die nét dat beetje extra persoonlijke aandacht gaven, op het moment dat het nodig was. Een goede relatie tussen docenten en leerlingen is zowel pedagogisch als didactisch cruciaal, evenals tussen leerlingen onderling. Vanuit eigen ervaring kunnen wij daarin veel voor jouw school betekenen. Daarbij geloven we in de kracht van samenwerking. In werksessies sámen met mentoren werken aan een doelgerichte veilige leeromgeving. Mentoren het gevoel geven dat ze ertoe doen. Dat ze efficiënt en doelgericht alle behoeften van de leerlingen kunnen volgen en vormgeven. Dát is waar wij bij Maarschalk Training voor gaan.

lees meer

Coaching en begeleiding

Soms heb je het idee dat het leren in de klas beter kan, maar weet je niet precies hoe je dat moet organiseren. Of je loopt als docent tegen problemen aan met een klas, waardoor het niet wil lukken. In deze gevallen kan een ervaren trainer/coach van Maarschalk Training meekijken en samen met de docent zoeken naar een passende oplossing.

In overleg wordt de les voorbereid en gegeven en nabesproken. Vervolgens wordt het geleerde toegepast in een volgende les en wederom geëvalueerd. Docenten vinden deze vorm van begeleiding prettig, omdat het resultaat direct in de klas zichtbaar is. Onze ervaring is dat deze coaching on the job en het er samen aan werken vaak voor een verbetering zorgen. Uiteraard zijn hierin tal van variaties. In overleg met jou kan er altijd een passend traject op maat worden georganiseerd door Maarschalk Training.

Didactische Boost

Zonder lesuitval je pedagogische en didactische aanpak verdiepen en verfijnen

Docenten zullen herontdekken waarom ze voor de klas zijn gaan staan. Hun innovatieve ideeën worden eerder beloond. Dit omdat leerlingen deze veel meer op waarde zullen kunnen schatten, omdat de context voor hen vele malen duidelijker is, zelfs ongeacht het niveau van de leerling. Zowel leerling als docent zal de ervaring krijgen dat het verwerven van competenties en het vullen van een hoogwaardig portfolio geen must meer is, maar een go.

Zonder lesuitval tóch jouw pedagogische en didactische aanpak verdiepen en verfijnen? Met Maarschalk Training kan dat! In een kort en intensief traject, waarin een groep van vier tot zes docenten intensief begeleid wordt op pedagogisch en didactisch gebied door onze trainer. Het resultaat daarvan zijn verrassende, nieuwe inzichten en werkvormen die volledig passen bij leerlingen en de individuele docent.

Deze training is een échte boost voor het onderwijs op jouw school, waarbij uiteraard maatwerk mogelijk is. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Maarschalk Training.

Ambulante begeleiding

Een leerling staat aan het begin van zijn leercarrière nog open en nieuwsgierig in de wereld om hem heen. Deze wereld is nog vol verrassingen en keuzes, maar wordt telkens groter en meer gecompliceerd. Vaak wordt de grip die de leerling heeft op zijn wereld bepaald door opvoeding, familie en vrienden, en de schoolse omgeving. Hierdoor is het beeld dat de leerling heeft op zijn eigen te vormen wereld en toekomstbeeld in hoge mate onbewust gestuurd. De leerling heeft vaak niet het idee dat hij ook zelf invloed kan uitoefenen op deze wereld. Hij heeft dan ook de neiging de keuzes niet zelf te maken, maar te laten maken door externen. Dit heeft tot gevolg dat de leerling vanuit zichzelf weinig betrokkenheid voelt bij het eigen keuzeproces voor de toekomst.

Jouw school doet er alles aan om het beste uit de leerlingen te halen. Bij sommige leerlingen is er echter sprake van complexere problematiek en is meer begeleiding nodig. Wanneer de leerling en/of de school behoefte heeft aan extra ondersteuning kan de expertise van een ambulant begeleider worden ingezet. Ook daarvoor kan Maarschalk Training veel voor jouw school betekenen. Onze ambulant begeleiders beschikken over specifieke deskundigheid ten aanzien van het omgaan met kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte door bijvoorbeeld autisme, ADD of ADHD. De begeleiding bestaat onder andere uit oplossingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning.

De ambulant begeleider richt zich op de ondersteuningsbehoeften van de specifieke leerling. Het doel van de begeleiding is dat meer inzicht te krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren en de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. We bieden ondersteuning bij taakaanpak, werkhouding of planningsvaardigheden. Daarnaast ondersteunen we bij gedragsproblemen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst of concentratie. 

In de begeleiding gaan we uit van de eigen kracht van de leerling. Door samen met de leerling de doelen te bepalen, voelt hij zich meer verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces. Wij streven daarbij naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de mogelijkheden, behoeften en wensen van leerling, ouders en school. De opgestelde doelen worden vervolgens vastgelegd in een handelingsplan, waaraan alle partijen zich committeren. De inzet van ambulante begeleiding leidt tot professionalisering van het team en de optimale benutting van de zorgstructuur.

Uiteraard bieden Maarschalk en Met Marije waar mogelijk ook maatwerk. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

lees meer

Ik leer leren

Maarschalk Training biedt nu ook ‘Ik leer leren’. Het is een erkende training (ontwikkeld door het centrum Tea Adema) voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren. Het is bovendien een expertise die wij bij Maarschalk ook meenemen in onze trainingen aan docenten.

‘Ik leer leren’ voorziet leerlingen van handvatten om makkelijker en efficiënter te leren en geeft ze inzicht in welke leerstijl ze hanteren. Een training die uitstekend werkt!

De gecertificeerde trainer van Maarschalk verzorgt en voert de training uit, zowel individueel als aan een groep van maximaal 6 kinderen. Bij individuele trainingen vindt altijd eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt samen met het kind en de ouders gekeken naar een maatwerktraject.

De training is opgenomen in, en goedgekeurd voor de interventiedatabase van het RIVM. Nieuwsgierig geworden wat Maarschalk Training hierin voor jou en/of jouw school kan betekenen? Kijk dan voor meer informatie op de website Ikleerleren.nl en neem contact op met ons via info@Maarschalk training.nl

Het tarief voor de groepstraining is €182,50 inclusief werkboek en btw(wettelijk vastgesteld tarief). Voor individuele trajecten wordt het tarief in overleg vastgesteld. 

 

‘Het zit er wel in… maar het komt er niet uit!’ 

Is dit herkenbaar? Lees dan vooral verder, want deze training kan jouw kind helpen! 

‘Leren’ hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je langere tijd geconcentreerd blijft? Hoe blijf je gemotiveerd en hoe plan je het huiswerk? Voor deze onderwerpen is de ‘ik leer leren’-training ontwikkeld. Deze training is speciaal ontwikkeld voor kinderen van groep 7/8 in het basisonderwijs ter voorbereiding op de middelbare school, brugklassers waarbij het leren tegenvalt en tieners in het voortgezet onderwijs die vastlopen bij het leren. 

De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Het leert kinderen welke vaardigheden nodig zijn om te kunnen leren, oftewel: HOE je moet leren! Daarmee onderscheidt deze training zich van huiswerkbegeleiding. 

De ‘ik leer leren’-training bestaat uit 5 lessen van 1,5 uur en wordt gegeven in groepsvorm met 4 – 6 kinderen. Ook is er een individueel traject mogelijk.  

Door de ‘ik leer leren’- training: 

·      Ontdekt je kind zijn eigen manier van leren. 

·      Leert je kind omgaan met faalangst en motivatieproblemen. 

·      Leert het plannen en organiseren. 

·      Leert je kind zich beter te concentreren. 

·      Ontdekt het zijn persoonlijke leerstijl. 

Iedere les wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties. In het werkboek staat een actieplan waar je kind altijd op terug kan vallen. De oefeningen, testen, tips en trucs blijven waardevol. 

‘Ieder kind kan leren door zijn eigen talenten en mogelijkheden te gebruiken’.